Laurens Badkamers Baden in luxe

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Laurens Badkamers (KvK 08167713)

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: Laurens Badkamers, gevestigd te (7442 CW) Nijverdal, gemeente Hellendoorn, aan de Bedrijvenweg 59, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 08167713.
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, waarmee Opdrachtnemer in een precontractuele relatie staat, van wie een order/opdracht is aanvaard en/of met wie een Overeenkomst is gesloten.
  3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van een Prestatie door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
  4. Prestatie: het geheel der uit te voeren werkzaamheden en/of te verlenen diensten en/of te leveren producten conform de Overeenkomst. 
 2. In alle gevallen waarin in deze algemene voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen: per e-mail verzonden berichten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Onder “schriftelijk” wordt niet begrepen: per sms, WhatsApp, fax, of andere op digitale wijze, verzonden berichten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde orders/opdrachten en gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen: overeenkomsten met Opdrachtnemer waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. 
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever (hoe ook genaamd) wordt door Opdrachtnemer bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing. 
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 
 4. Indien en voor zover van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien enige van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven en zal Opdrachtnemer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en dergelijke en worden schriftelijk ter kennis gesteld van Opdrachtgever.

Artikel 3 – Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter, de kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats/vestigingsplaats heeft, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of de internationale verdragen

Artikel 4 – Aanbieding en/of offerte

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding en/of offerte van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel blijkt óf in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan, of had behoren te, begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle door Opdrachtnemer in een offerte of aanbieding vermelde prijzen, tarieven en/of bedragen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege opgelegd en exclusief de eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, transport-, installatie-, montage-, verzend- en administratiekosten dan wel verpakkingskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van Opdrachtnemer.
 6. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren, alsmede de daarin benoemde eigenschappen van eventueel verstrekte monsters en modellen strekken slechts ter indicatie. Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Als Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont dan wel verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van voorbeeld: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 7. Opdrachtgever dient het aantal m2 tegels op de offerte te controleren. Te veel geleverde tegels (waaronder te verstaan: tegels die Opdrachtgever niet gebruikt, maar die wel conform offerte en/of Overeenkomst zijn) worden niet retour genomen.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.

Artikel 5 – Overeenkomst en opdrachtbevestiging

 1. Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend door Opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
 2. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur als beschreven in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging en wordt in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Opdrachtnemer zijn/haar diensten heeft voltooid en/of de producten zijn geleverd.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen, tarieven en/of bedragen als bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze algemene voorwaarden zijn in euro (€) weergegeven.
 2. Indien na het sluiten, maar voor de (volledige) uitvoering van de Overeenkomst, één of meer prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, grondstof- en materiaalprijzen, drukwerk-, loon- en transportkosten, valutakoersen, verzekerings- c.q. assurantiepremies, heffingen en/of belastingen, stijgen, heeft Opdrachtnemer – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Bedoelde prijswijzigingen kan Opdrachtnemer integraal in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 – Conformiteit, garantie en inspectieplicht van Opdrachtgever

 1. De door Opdrachtnemer te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of bedoeld gebruik voldoet aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garanties en andere voorwaarden stellen ter zake van de Prestatie.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere producten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.
 4. Opdrachtnemer geeft garantie op de door hem geleverde producten conform de door leverancier gestelde garantietermijnen. De door Opdrachtnemer verstrekte garantie strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. (toe)leverancier van Opdrachtnemer verstrekte garantie. Voor zover de Prestatie door derden geschiedt, geldt slechts de garantie van de desbetreffende derde.
 5. Uitgezonderd van de garantie van lid 4 zijn: (wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen en normale slijtage.
 6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Opdrachtgever tekent voor ontvangst op het door of namens Opdrachtnemer daarvoor bestemde formulier (leveringsbon, factuur en/of vervoersdocument). Eventuele tekorten, zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen door Opdrachtgever op genoemd formulier te worden vermeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen en vervalt ieder recht van Opdrachtgever op beroep op non-conformiteit. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien een klacht door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om de ondeugdelijke gevonden Prestatie binnen een redelijke termijn te vervangen, tenzij Opdrachtgever binnen 24 uur na gegrondbevinding van de klacht Opdrachtnemer schriftelijk laat weten hierop geen prijs (meer) te stellen.
 8. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen geven geen reden tot afkeuring van de Prestatie door Opdrachtgever.
 9. Bij de beoordeling of de inhoud van de Prestatie buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de gehele inhoud worden genomen; er kan niet om enkele afwijkende exemplaren een hele leveringsinhoud worden afgekeurd.
 10. Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de Opdrachtgever kunnen impliceren.
 11. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor eventueel herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 12. Opdrachtgever retourneert de geleverde Prestatie in de staat waarin die door Opdrachtgever zijn ontvangen en slechts in overleg met en na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Elke retourzending geschiedt onder opgave van redenen en slechts met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient de retourzending te allen tijde te kunnen bewijzen.
 13. De ontvangst van de retourzending(en) impliceert in geen geval dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending erkent.

Artikel 8 – Termijn/tijdstip van levering, levering van producten en overgang van risico

 1. Opdrachtnemer is, tenzij anders overeengekomen, slechts gehouden tot levering en niet tot montage van de geleverde producten. Opdrachtgever dient voor de montagewerkzaamheden een aparte overeenkomst te sluiten met een daartoe door Opdrachtgever zelf gekozen partij. Bedoelde partij verricht genoemde montagewerkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze andere partij en/of de door deze andere partij uitgevoerde werkzaamheden, verleende diensten of geleverde producten Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van bedoelde derde(n) ter zake.
 2. De door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering, respectievelijk het door Opdrachtnemer opgegeven tijdstip van levering, geldt bij benadering en is nimmer een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtnemer door Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna Opdrachtnemer door Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om de Prestatie alsnog binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling aan Opdrachtgever te leveren respectievelijk te verrichten, zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding is gehouden.
 3. De termijn van levering gaat eerst in na het moment dat Opdrachtgever de aanbetalingsfactuur als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden aan Opdrachtnemer heeft betaald.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. Indien Opdrachtgever geen plaats van levering kenbaar heeft gemaakt, zal de levering geschieden ten kantore respectievelijk het woonadres van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging, waardevermindering en opslag gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop de producten waarop de dienstverlening door Opdrachtnemer betrekking heeft, aan Opdrachtgever ter beschikking staan.
 5. Indien Opdrachtgever uitstel van levering verlangt, omdat Opdrachtgever niet in staat is de producten op het afgesproken tijdstip af te nemen en/of diensten te laten uitvoeren, zullen de gevolgen van dit uitstel – daaronder mede begrepen de daarmee gepaard gaande kosten en overige schade van Opdrachtnemer – voor rekening van Opdrachtgever komen.    
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, als ook leveringen, in gedeelten uit te voeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover voorafgaand tijdig informeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De transport- en bezorgkosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Ook indien sprake is van gesplitste leveringen komen de transport- en bezorgkosten voor de daarmee gepaard gaande (vervolg)leveringen voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat de producten kunnen worden (af)geleverd op een goed bereikbare, veilige en droge plek op de begane grond.
 9. Wanneer er vertraging in de levering optreedt, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren en zal Opdrachtnemer zich inspannen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren. Indien vertraging in de levering optreedt, is het voor Opdrachtgever niet mogelijk in verband hiermee kosten te reclameren.
 10. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Daarbij is het voor Opdrachtgever niet mogelijk om kosten te reclameren in verband met de niet meer te leveren producten.

Artikel 9 – Betaling

 1. Na het sluiten van de Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever van Opdrachtnemer een aanbetalingsfactuur van 25% welke per omgaande dient te worden voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling worden de producten besteld. Veertien dagen voor de overeengekomen leveringsweek ontvangt Opdrachtnemer de eindfactuur van 75% welke per omgaande – doch uiterlijk drie dagen vóór levering van de producten – dient te worden voldaan.
 2. Voor een maatwerkproduct dient 50% te worden aanbetaald en 50% vóór levering.
 3. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van stortingen of overboeking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 4. Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de factuur, tenzij hij dit binnen 10 dagen gedetailleerd schriftelijk aan Opdrachtnemer meldt. Een eventuele klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van (nadere) aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van haar vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd of geen zekerheid wordt gesteld, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig, binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, tot (algehele) betaling overgaat, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Alsdan heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van al zijn verbintenissen jegens Opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst(en) door Opdrachtnemer is ook mogelijk indien daardoor termijnen – waaronder begrepen levertijden – worden overschreden, zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.
 7. Indien Opdrachtgever niet tijdig binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente (indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), of zo van toepassing, de wettelijke rente (indien Opdrachtgever een consument is), verschuldigd, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd (uit welke hoofde ook) tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 10. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00.

Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten hierbij bepaald op:

– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;

– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;

– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;

– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom, met een maximum voor het totaal van de buitengerechtelijke kosten van € 6.775 en een minimum van € 40. Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde c.q. raadsman/raadsvrouw geschiedt, is Opdrachtnemer gerechtigd de werkelijke kosten van de gematigde/raadsman/raadsvrouwe aan Opdrachtgever door te belasten indien deze hoger zijn dan conform de hiervoor vermelde staffel.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De eigendom van het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde gaat eerst op Opdrachtgever over wanneer al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, uit welke Overeenkomst ook, hoe ook genaamd en met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Opdrachtnemer is voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan nog onbetaald gebleven producten (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, te verpanden, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Indien Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst of Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd al hetgeen waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, ook indien dat demontage/de-installatie vergt. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid en machtigt Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.
 5. De kosten die met de uitoefening van zijn eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer terstond verschuldigd.
 6. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal – waarbij voornoemde opsomming niet limitatief is – en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht van retentie. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht alle eigendommen welke onderwerp zijn van de Overeenkomst onder zich te houden, totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook) heeft voldaan.
 8. Opslag en bewaring van producten die Opdrachtnemer op grond van lid 7 van dit artikel onder zich heeft, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd de contractuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever na te komen. Overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door leveranciers/fabrikanten of transporteurs door Opdrachtnemer ingeschakeld, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, overstroming, waterschade, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of producten, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen, gebrek aan grondstoffen, oorlogen, de uitbraak van virussen, epidemieën of pandemieën, dier- en plantenziekten en overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen als gevolg van dergelijke uitbraken, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van producten, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Opdrachtnemer.
 4. Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, heeft Opdrachtnemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever.
 5. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat niet is nagekomen.
 6. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 7. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of beëindiging door overmacht geleden of te lijden schade.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade geleden door Opdrachtgever, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoon- en/of zaak)schade ter zake waarvan Opdrachtnemer aanspraak kan maken op uitkering krachtens de door hem afgesloten verzekering.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en (indien Opdrachtgever een onderneming exploiteert) schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen, dan wel moeten, verzekeren.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die veroorzaakt is doordat door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens zijn verstrekt.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst (een en ander tot maximaal het bedrag dat daadwerkelijk is betaald), althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 7. Indien Opdrachtnemer uit hoofde van het vorige lid door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Opdrachtgever draagt zorg voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen, kabels, funderingen en andere relevante niet direct zichtbare zaken aan Opdrachtnemer, waarbij voornoemde opsomming niet limitatief is. Noch Opdrachtnemer noch door Opdrachtnemer ingeschakelde derden kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bovenstaande zaken, dan wel voor hieruit voortvloeiende gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid. Indien Opdrachtnemer schade lijdt ten gevolge van voor hem niet direct zichtbare zaken, komt de schade die Opdrachtnemer lijdt integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Ontbinding en opschorting

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een tekortkoming die zodanig is dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij onverminderd zijn aanspraken die voortvloeien uit de wet en Overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Deze schadevergoeding is gebaseerd op door Opdrachtnemer gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag, verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten). De schadevergoeding bedraagt ten minste 30% van de factuurwaarde, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. De schadevergoeding bedraagt ten minste 50% als Opdrachtgever ontbindt terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. Genoemde percentages zijn gebaseerd op gemiddelden in de branche.
 5. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging  ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval direct opeisbaar.
 7. De in lid 9 genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever kan bewijzen dat de schade kleiner is.
 8. Ontbinding geschiedt uitsluitend schriftelijk.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd – doch uiterlijk binnen 14 dagen – nadat Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken, conform hetgeen is bepaald in artikel 7 volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.
 2. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten en diensten (waaronder onder meer te verstaan tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschappen) blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld, uitsluitend berusten bij Opdrachtnemer en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, voor geen ander doel dan ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gebruikt worden.
 2. Door Opdrachtnemer ontwikkelde technische ontwerpen/tekeningen worden pas aan Opdrachtgever ter hand gesteld nadat de Overeenkomst door beide partijen is ondertekend.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van een Overeenkomst toegenomen kennis en ontwikkelde rechten van intellectuele eigendom ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op/in de door Opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde Prestaties te verwijderen of te wijzigen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan producten van Opdrachtnemer waarop intellectuele eigendommen rusten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ten toon te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 16 – Privacy en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op dienstverlening van Opdrachtnemer is het Privacy Statement van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 2. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 3. Partijen zullen alle informatie, knowhow, gegevens of specificaties, die verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomst en/of de (onderneming van) de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de Overeenkomst.
 4. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken en zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden;
  4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht, een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze Overeenkomst en blijft ook na afloop van deze Overeenkomst van kracht.

Artikel 17 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08167713.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Gratis lookbook aanvragen 97 pagina’s aan luxe badkamer inspiratie! Gratis lookbook aanvragen
Maak een afspraak